Algemene verkoopsvoorwaarden

Geen enkele verkoopsvoorwaarde van de klant overschrijft onze algemene verkoopsvoorwaarden.

 

1. Alle betaling moeten op voorhand of bij ontvangst van de goederen gebeuren. Bij goederen met een opdruk kunnen wij een voorschot vragen van 50%. Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10 % met een minimum van € 50 en zijn er nalatigheidsinteresten van 12 % verschuldigd of de wettelijke interest zoals voorzien door de wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties indien die hoger zou zijn.

2. Een verkoop komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door de verkoper. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud is gebeurd.
Opgegeven prijzen zijn bindend behoudens aantoonbare zetfouten en/of aanpassing van het vooropgestelde aantal of uitvoering. Prijzen opgegeven in offertes of op de website PolsbandShop.be (en gerelateerde sites) worden steeds pas geldig na herbevestiging van Polsbandshop en bij ondertekening van de bestelbon.

3. Elke annulering van een bestelling moet schriftelijk gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van annulering is er een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 20 %* van de prijs van de bestelling.

4. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. De productietijd begint te lopen na goedkeuring van de klant en de betaling van de gevraagde voorschotten en/of betaling. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Bij gevallen van overmacht, zoals oorlogen, natuurrampen, stakingen, brand, douane-acties e.d. kan er geen schadeclaim geëist worden en zal alles geleverd worden volgens de snelste manier, indien nog mogelijk. 
Alsook bij aantoonbare productiefouten zal indien mogelijk een nieuwe productie opgestart worden en zo snel mogelijk afgewerkt worden waarbij ook hier geen schadeclaim geëist kan worden.

5. Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. De verzending van de goederen gebeurt uitdrukkelijk op vraag en verantwoordelijkheid van de klant.

6. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren. Klachten die niet binnen de 8 dagen na levering zijn geformuleerd, worden niet meer aanvaard.

7. Verborgen gebreken kunnen slechts tot eventueel vervanging (of een gelijkaardig product) aanleiding geven indien zij binnen de 2 maanden na de levering ervan gemeld worden per aangetekend schrijven. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn en moeten in volledige aantallen en verpakkingen terug gegeven worden op het handelsadres van Mares.

8. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en interesten.

9. Het risico gaat over op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten.

10. De koper zal de verkoper verwittigen indien de goederen worden opgeslagen in een ruimte die hij huurt. Hij zal de verkoper op de hoogte moeten brengen van de identiteit en het adres van de eigenaar van het pand.

11. U moet minimum 18 jaar zijn om een bestelling via onze shop te kunnen plaatsen. Wij gaan er van uit dat u deze leeftijd heeft als u uw order plaatst, zoniet kunnen wij dit order teniet verklaren.

12. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin ons bedrijf gevestigd is bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing.

Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen aan en door Mares en Polsbandshop, Gaston Baertstraat 3, 9800 Sint Martens Leerne
btw BE0 782 080 415 Enkel de handelsrachtbanken van Gent zijn bevoegd. 

Prijscalculator

Aantal:
Type:
Bedrukt: nee     ja bereken

Prijs:
Btw:
Totaal incl. btw:
Sponsoring:
Totaal incl. sponsoring en btw:

Prijzen excl. levering

Hieronder vindt u een lijst van frequente gestelde vragen. Misschien biedt één er van al een antwoord op uw vraag.

U mag ons ook altijd contacteren via mail of telefonisch op 09 282 84 38.